ปรัชญา วิสัยทัศน์ และคำขวัญ

ปรัชญาการจัดการศึกษา
         
โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งคริสต์ศาสนา นิกายโปเตสแตนท์ มุ่งฝึกอบรมและจัดการศึกษาแก่เยาวชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะของบุคคล เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และประเทศชาติ ให้ถึงความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตรย์ มีมนุษยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัยและสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ มีศักยภาพในการปฎิบัติงาน และประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนเย่างพอเพียงและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสันติสุข อันเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบพระเยซู คริสต์

วิสัยทัศน์ (Vision) ปีการศึกษา 2557-2561

โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรมตามหลักคริสต์ศาสนา

Dara Academy is a learning organization. Students will fulfill their potential to become global citizens and live according to Christian teachings.

คำขวัญของโรงเรียน

สุขภาพเลิศ ปัญญาล้ำ คุณธรรมเยี่ยม

Good Health, Sound Knowledge, Excellent Morals
Comments