วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือที่เรียกตามประเภทของลูกเสือ
(ใช้อักษรภาษาอังกฤษแทนความหมายตามประเภทลูกเสือ)

          C   =  ลูกเสือสำรอง                                  S = ลูกเสือสามัญ

          S.S. = ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่                          R = ลูกเสือวิสามัญ

 คำอธิบายวุฒิทางลูกเสือ

ลำดับขั้นของการอบรมลูกเสือในแต่และประเภทและการเรียกชื่อเต็มของลูกเสือแต่ละประเภท

 ลูกเสือสำรอง

1.   C.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น  

2.   C.A.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ชั้นสูง                            

3.   C.W.B. ผ่านการตรวจขั้นที่ 5 และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทสำรองแล้ว

 ลูกเสือสามัญ

1.   S.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น                

2.   S.A.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง

3.   S.W.B. ผ่านการตรวจขั้นที่ 5 และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทสามัญแล้ว

 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

1.   S.S.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น

2.   S.S.A.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง

3.   S.S.W.B. ผ่านการตรวจขั้นที่ 5 และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทสามัญรุ่นใหญ่แล้ว

 ลูกเสือวิสามัญ

1.   R.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น

2.   R.A.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง

3.   R.W.B. ผ่านการตรวจขั้นที่ 5 และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ประเภทวิสามัญแล้ว

 

เมื่อได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2  ท่อนแล้วก็ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติในการขอเครื่องหมายลูกเสือที่สูงขึ้นแล้วจึงส่งเอกสารหลักฐานเสนอขอรับเครื่องหมายที่สูงขึ้น

 

A.L.T.C.         ผ่านการฝึกอบรมขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรม (3 ท่อน)

A.L.T.            ได้รับอนุมัติให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อนแล้ว

L.T.C.            ผ่านการฝึกอบรมขั้นผู้ให้การฝึกอบรม (4 ท่อน)

L.T.              ได้รับอนุมัติให้ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อนแล้ว

 

 

ความรู้เบื้องต้นในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ     ประกอบด้วย

 

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

 

1. ผู้กำกับลูกเสือ 5 ขั้น

1.1 ขั้นความรู้ทั่วไป ( General Information Course)  ระยะเวลาฝึก 4-6 ชั่วโมง
1.2 ขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺBasic Unit Leader Training Course) (B.T.C.)   ระยะเวลาฝึก 3 วัน
1.3 ขั้นฝึกหัดงาน ( In-Service Training Course)  ระยะเวลาฝึก 4 เดือน
1.4 ขั้นความรู้ชั้นสูง (Advanced Unit Leader Training Course) (A.T.C)  ระยะเวลาฝึก 7-8 วัน
1.5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล (Application and Evaluation) หลังการฝึกอบรม A.T.C. มาแล้ว 4 เดือน

      และจะได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน (Wood Badge) ( W.B.)


2. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

Leader of Adult ใช้เวลา 7 วัน หลังจากนั้น 4 เดือน สอบสัมภาษณ์จะได้รับ Wood Badge 2 ท่อน ระยะเวลาฝึก 7 วัน

3. วิทยากร

    3.1 ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course) A.L.T.C. ใช้เวลา 7 วันหลังจาก 1 ปี    ปฏิบัติงานครบได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน A.L.T. (Assistant Leader Trainers) (6 ครั้ง)  ระยะเวลาฝึก 7 วัน

   3.2 ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (Leader Trainers Course) L.T.C.

      หลังจากหนึ่งปี ปฏิบัติงานครบ จะได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน (L.T.) (Leader Trainers) ระยะเวลาฝึก 7 วัน

วุฒิทางลูกเสือ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

1. ขั้นความรู้ทั่วไป (General Information Course) ระยะเวลาอบรม 1 วัน ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ไม่มีตัวอักษรย่อ

2. ขั้นความรู้เบื้องต้น ระยะเวลาอบรม 3 วัน 2 คืน ได้รับวุฒิบัตร และห่วงกิลเวลล์ (Gillwell Woggle) หากอบรมก่อนปี พ.ศ. 2522 ใช้ตัวอักษรย่อ P.T.C. ในปัจจุบัน ใช้ตัวอักษรย่อ B.T.C. (Basic Unit Leader Training Course) แยกเป็น 4 ประเภท คือ
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.B.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.B.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.B.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.B.T.C.

3. ขั้นความรู้ชั้นสูง ระยะเวลาอบรม 7วัน 6 คืน หรือ 8 วัน 7 คืน ได้รับวุฒิบัตร ใช้ตัวอักษรย่อ A.T.C. (Advance Unit Leader Training Course) แยกเป็น 4 ประเภท (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน และผ้าผูกคอกิลเวลล์) คือ
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.A.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.A.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.A.T.C.
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.A.T.C.

4. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน โดยปฏิบัติงานในกองลูกเสือตามประเภทที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ไม่เกิน 2 ปี และผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน มีสิทธิ์ใช้ผ้าผูกคอกิลเวลล์ ใช้ตัวอักษรย่อ W.B. แยกเป็น 4 ประเภท คือ
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง C.W.B.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ S.W.B.
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ S.S.W.B.
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ R.W.B.

5. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ระยะเวลาอบรม 7 วัน 6 คืน ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ใช้ตัวอักษรย่อ A.L.T.C. (Assistance Leader Trainers Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน)

หมายเหตุ A.L.T.C./A.L.T.( สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ผู้อำนวยการฝึกขั้น B.T.C.)

6. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ 6 ครั้ง อนุโลมให้ใช้ผลงานการฝึกอบรมลูกเสือได้ 3 ครั้ง นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ A.L.T.

7. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ อบรม 7 วัน 6 คืน ได้รับวุฒิบัตร ไม่แยกประเภท ใช้ตัวอักษรย่อ L.T.C. (Leader Trainers Course) (ยังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน)
หมายเหตุ L.T.C./L.T. (สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ ผู้อำนวยการฝึกอบรมทุกหลักสูตร)

8. ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน หลังจากฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลงานเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น 2 ครั้ง และเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง 4 ครั้ง นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ได้รับวุฒิบัตรให้มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน ใช้ตัวอักษรย่อ L.T.

9. สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำสนใจและส่งเสริมกิจการลูกเสือ (หลักสูตรผู้นำ Adult Lesder Training Course) ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการสอบสัมถาษณ์ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ( W.B )

วุฒิที่มีการอบรมมีเท่านี้ นอกจากนั้นก็เป็นวิชาพิเศษอื่นๆ เช่น ระเบียบแถว บุกเบิก แผนที่-เข็มทิศ การจัดการค่าย การบันเทิง ซึ่งจะมีเข็มแสดงวิทยฐานะตามประเภท
Comments