ข่าวกิจกรรม

คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

โพสต์16 มิ.ย. 2559 19:34โดยAnika Montgomery   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2559 16:50 ]


      คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เป็นคู่มือสาหรับใช้ในการตัดสินการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจาปี 2559 ให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี สามารถนาไปประกอบการฝึกอบรมกองลูกเสือ เนตรนารี และสถานศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ได้อย่างถูกต้อง และนาความรู้ไปพัฒนาการฝึกระเบียบแถวอย่างต่อเนื่องคู่มือเล่มนี้จึงได้รวบรวมสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกวดระเบียบแถวเครื่องแบบลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ


ภาพกิจกรรมการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น(ฺB.T.C.)

โพสต์1 เม.ย. 2559 08:40โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2559 08:41 ]

การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น(ฺB.T.C.)รุ่นที่ 001/2559 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 1-3 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์23 ต.ค. 2558 06:42โดยAnika Montgomery1-3 of 3