ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งกายในเครื่องแบบลูกเสือ

โพสต์20 ก.ค. 2559 20:46โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2559 20:47 ]

http://scout.phayao2.go.th/kheruxng-baeb-luk-seux

เครื่องแต่งกายลูกเสือ

โพสต์20 ก.ค. 2559 20:42โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2559 20:48 ]

คู่มือและวีดีทัศน์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559

โพสต์16 มิ.ย. 2559 19:26โดยAnika Montgomery   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2559 16:47 ]

      คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เป็นคู่มือสาหรับใช้ในการตัดสินการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจาปี 2559 ให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี สามารถนาไปประกอบการฝึกอบรมกองลูกเสือ เนตรนารี และสถานศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ได้อย่างถูกต้อง และนาความรู้ไปพัฒนาการฝึกระเบียบแถวอย่างต่อเนื่องคู่มือเล่มนี้จึงได้รวบรวมสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกวดระเบียบแถวเครื่องแบบลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ

การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น(ฺB.T.C.)รุ่นที่ 001/2559 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 1-3 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

โพสต์1 เม.ย. 2559 08:35โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2559 08:42 ]

การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น(ฺB.T.C.)รุ่นที่ 001/2559 สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 1-3 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)

พีธีมอบเกียรติบัตรโครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน"

โพสต์23 ต.ค. 2558 06:45โดยAnika Montgomery


  • พีธีมอบเกียรติบัตรโครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน" โดยความร่วมมือของ ... อบต.มาง สภ.เชียงม่วน และโรงเรียรบ้านบ่อเบี้ย

เอกสารการประชุมการดำเนินการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 12 พฤษภาคม 2558

โพสต์21 ก.ค. 2558 01:42โดยAnika Montgomery

เอกสารการประชุมการดำเนินการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 12 พฤษภาคม 2558


1-7 of 7