คู่มือและวีดีทัศน์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559

โพสต์16 มิ.ย. 2559 19:26โดยAnika Montgomery   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2559 16:47 ]
      คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เป็นคู่มือสาหรับใช้ในการตัดสินการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจาปี 2559 ให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครูผู้สอนลูกเสือ เนตรนารี สามารถนาไปประกอบการฝึกอบรมกองลูกเสือ เนตรนารี และสถานศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ได้อย่างถูกต้อง และนาความรู้ไปพัฒนาการฝึกระเบียบแถวอย่างต่อเนื่องคู่มือเล่มนี้จึงได้รวบรวมสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกวดระเบียบแถวเครื่องแบบลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ
Comments